Menu

Historia

Informacja o utworzeniu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy został utworzony na podstawie Uchwały Nr XI/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Pysznicy z dnia 28 lutego 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Pysznica działającą na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Pysznica nr XXXIV/253/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późn. zmn., regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, regulaminu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pysznicy.  Podstawę prawną rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości,  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  oraz przepisy wykonawcze do ustaw.
 
Ustawy na, których w szczególności swoje zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy;
 
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
3) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
4) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
5) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
6) Ustawa z dnia 4 listopada  2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
7) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
8) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
10) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
12) Ustawa  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
13) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
14) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
15) Ustawa – prawo energetyczne 
16) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
17) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
18) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
19) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
20) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
21) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
22) Ustawa  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
23) Ustawa  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.
24) Innych ustaw oraz  aktów prawa dotyczących działalności Ośrodka.