Menu

PEAD to skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d'Aideaux plus Demunis - po polsku tłumaczonej jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej.
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
 
 
oraz w załącznikach. Poniżej, dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
Zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 
----------------------------
 
Program Operacyjny pomoc żywnościowa.
pobierz dokument

Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie.
 
Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 
Sama idea stworzenia programu powstała jeszcze w latach 80-tych w krajach unijnych, w okresie, kiedy w magazynach agencji interwencyjnych zgromadzone zostały ogromne ilości nadwyżek żywności. Władze unijne nie były w stanie ani sprzedać ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza kraje członkowskie, m.in. ze względu na wysokie koszty dopłat eksportowych. Jednocześnie magazynowanie nadwyżek wymagało coraz większych nakładów finansowych. W tej sytuacji uznano za zasadne rozdysponowanie nagromadzonych zapasów wśród ludności ubogiej z terenu krajów członkowskich. Obecnie w zapasach interwencyjnych UE nie gromadzi się już tak wielkich ilości żywności i program PEAD realizowany jest głównie poprzez przekazanie środków finansowych zamiast gotowych artykułów spożywczych czy surowców do ich produkcji.
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy uprzejmie informuje o rozpoczęciu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogramu 2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r. str.1).
 
Podprogram 2015 realizowany jest od 1 czerwca  2015 roku do kwietnia 2016 roku
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy  wydaje zainteresowanym osobom skierowania do otrzymania pomocy na obowiązującym druku celem uzyskania pomocy żywnościowej.
 
Pracownicy socjalni obsługujący poszczególne rejony  gminy Pysznica wydają stosowne zaświadczenia.
 
Żywność wydawana  jest  w formie paczek składających się przynajmniej z 8 artykułów spożywczych, z trzech grup (artykuły: skrobiowe, mleczne, warzywne i owocowe, mięsne, cukier i olej rzepakowy) dla jednego odbiorcy.
 
Żywność otrzymują  osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, które spełniają wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy (150%)
 -  osoby samotnie gospodarujące : 951,00 złotych   -  osoby w rodzinie: 771,00 złotych.
 
Dystrybucją żywności dla zainteresowanych  osób z terenu gminy Pysznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej- w Stalowej Woli  ul. Hutnicza 8, Stalowa Wola Telefon: 15 842 12 04 –poniedziałek,  wtorek i czwartek od 9.00 -13.00