Menu

PRZEPISY PRAWNE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
 
Rozporządzenie Rady Ministrów
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

( Dz. U. Nr 210, poz. 2135  z późn.zmn.)
 
Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r
Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 38, poz.207 )
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych    zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).
 
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 42, poz. 409)
  
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 77 , poz 672 ze zmianami
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2005 r. Nr 154, poz. 1289)
 
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie progu interwencji socjalnej
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.:U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1761)
 
 
Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2007 r. Nr 56, poz. 367)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2010 r. Nr 25, poz.128)
 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
 
 
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.
Ustawa z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 157, poz. 1240)
 
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 
 
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1999 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1998 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz.759 ).
 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

 
Ustawa z dnia 8 października 2001 r.
Ustawa z dnia 8 października 2008 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)
 
Rozporządenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.  
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149)
 
Act of 20 April 2004 on the promotion of employment 
and labour market institutions